Присъединете се към нощта на учените!

IN-CLOSE Проектът Европейска нощ на учените в България IN-Close – Иновации: нови компетенции и водещи възможности за устойчивост и стабилност (Innovations: New Competence and Leading Opportunities for Sustainability and Endurance) има за цел да осигури подкрепа на учените в България по отношение популяризация на тяхната работа и повишаване на техния статус в обществото. Фокусът на инициативата е Европейската година за активно остаряване и солидарност между поколенията. Общественият интерес ще бъде привлечен към иновациите в медицината, репродуктивното здраве, електронни услуги в здравеопазването, роботиката и активното застаряване, новите материали и качество на живот, като обаче това няма да изключва изследователите от други области на науката да участват в събитието.

Всички събития ще бъдат отворени за талантливи изследователи, имащи желание да покажат своите иновативни идеи / решения и продукти или да демонстрират техните професионални постижения и творчески интереси.

В рамките на "Европа 2020" и приоритетната инициатива на ЕС "Съюз за иновации", IN-Close цели да сближи образованието, изследванията и иновациите, за да спомогне за привличането, квалифицирането, и преквалифицирането на ново поколение изследователи, които да могат да се справят с важни социални предизвикателства. Освен това ще бъдат показани и „скритите” страни на живота и работата на изследователите, за да могат да бъдат превъзмогнати съществуващите стереотипи за професията. Ще бъде повишена и осведомеността относно ролята на изследователите и техният принос към активния, здравословен и независим живот. Ще бъдат представени и възможностите за изследователите, които се предоставят от европейския пазар на труда.

Активно и здравословно остаряване, Европейско иновационно партньорство

Една от основната цели на тази европейска инициатива е да се удължи средната продължителност на живота на европейските граждани с две години до 2020 г. Инструментите за постигане на тази цел са насочени към подобряване здравето и качеството на живот на европейските граждани и по-специално на възрастните хора, както и подкрепа в дългосрочен план, на устойчивостта и ефикасността на европейските здравни и социални системи. Всички усилия са свързани с осигуряване на устойчив растеж и експанзия на европейската индустрия.

Статистиката показва, че в рамките на ЕС броят на гражданите над 65 ще се удвои, а на тези над 80 ще се утрои до 2050 г. Това ще се отрази както върху публичните и частни разходи така и върху инвестициите.

Инициативата ще положи усилия това социално предизвикателсво да се превърне в предимство чрез осигуряване на условия за проявяване на активна социална отговорност и осигуряване на инвестиции от различните заинтересовани страни, имащи отношение към процеса – публични и частни организации, ЕС, на национално и регионално ниво. Трите приоритетни области в рамките на Европейското иновационно партньорство са: грижи и лечение, превенция и ранна диагностика, активно остаряване и независим живот.

Контакти:
karina.angelieva@jic.bas.bg
IN-CLOSE КАРТА НА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ
Конкурси
Подкрепящи организации
БАН Digital Spaces Living Lab
Списание 8 Съюз на учените в България
Фотосинтезис Vivacom Art Hall
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив Съюз на физиците в България Университет по хранителни технологии - Пловдив
Медицински университет - Плевен Медицински университет - Варна Бургаски свободен университет
Бързи връзки
EURAXESS България Researchers' Night
Партньори по проект IN-CLOSE - Нощ на учените 2012
Единен център за иновации на Българската академия на науките Клуб Млади таланти ТУ - София Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив