Home Contact

За проектите

Критерии за оценка

За да бъде печеливш Вашият проект журито ще оцени иновативността на Вашата идея. За проект с добра научна обосновка ще се счита този, който съдържа ясно и сбито изложение на изследвания научен проблем и точно представяне на връзката между целите на проекта и очакваните резултати. Анализ на ефективността и устойчивостта ще допринесе за положителна оценка. От съществена важност за крайното оценяване е и степента, в която ясно и аргументирано сте изложили потенциала за приложимост на проекта Ви и неговата комерсиализация.

Какво се очаква

Може да ни изпратите вашите смели предложения, амбициозни технологични решения, идеи, които вече са развити под формата на вашата дипломна работа, дисертация, научен труд или като участие в национален или международен изледователски проект.

Темата ви може да е в една или няколко от изследователските области: автоматика, електроника и електротехника, компютърни системи и мрежи, телекомуникационни технологии, програмиране и софтуеър, механика и машинни технологии, роботика, биотехнологии и медицински изследвания, аграрни технологии, приложна физика, електронно управление, строителство и архитектура, хранително-вкусова проемишленост, контрол на качеството, екология и енергетика.

Клуб "Млади таланти"
Web Master